Informace o zpracování osobních údajů na Ministerstvu kultury České republiky (Správce)

Správce Vám tímto dokumentem, v souladu s ustanovením čl. 13 obecného nařízení, poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s daným zpracováním takto:

  • Zpracování probíhá v souladu s Nařízením a dále v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s ZZOÚ. Jako Správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbá na ochranu soukromého a osobního života Subjektu údajů;
  • Správce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci Subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Správce, který ústředním orgánem státní správy, a to pro oblast umění, knihoven a kreativních odvětví;
  • Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právních povinnosti, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytné pro plnění smlouvy. Okrajově využívá i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Subjektem údajů, pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů a pro oprávněné zájmy Správce;
  • Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. V rámci zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ani k předávání osobních údajů Subjektu údajů do třetí země mimo EU či mezinárodní organizaci;

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte právo svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoliv odvolat, dále právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat od Správce opravu nebo aktualizaci těchto osobních údajů a konečně právo požádat Správce o výmaz svých osobních údajů. Dále máte právo požadovat od Správce omezení zpracování svých osobních údajů, právo kdykoliv vznést námitku proti způsobu zpracování jeho osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů poskytnutých Správci, jakož i právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Svá práva ohledně ochrany osobních údajů můžete uplatnit na základě zaslané žádosti, a to formou:

  • Osobní nebo písemné žádosti na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1;
  • Elektronicky podepsané platným elektronickým podpisem na emailovou adresu: poverenec@mk.gov.cz;
  • Prostřednictvím datové schránky - do ID: 8spaaur.

V případě dotazů k ochraně osobních údajů nebo při zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce níže:

Mgr. Pavla Tomášková, email: poverenec@mk.gov.cz, tel.: 257 085 518.

K ochraně svých práv se můžete kdykoliv obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111 (www.uoou.cz).