Pravidla a podmínky registrace v Celostátní galerii kreativců

Celostátní galerii kreativců provozuje Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“).

Celostátní galerie kreativců je veřejně dostupná a bezplatná online databáze poskytovatelů kreativních služeb otevřená všem kreativním profesionálům (kreativcům) na území ČR, kteří působí v níže vymezených kulturních a kreativních odvětvích. Slouží jako podpůrný nástroj pro dotační výzvy Kreativní vouchery na národní úrovni implementované v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativy 4.5.6 Kreativní vouchery. Celostátní galerie kreativců je součástí projektu širší Komunikační platformy pro oblast kulturních a kreativních odvětví. Slouží ke zprostředkování kontaktu na dodavatele kreativních služeb, primárně pak žadatelům o kreativní voucher, kteří jsou dle podmínek dotační výzvy Kreativní vouchery povinni navázat spolupráci s poskytovatelem kreativních služeb (kreativcem) registrovaným v Celostátní galerii kreativců.

Celostátní galerie kreativců je umístěná na https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu.

Oprávněný poskytovatel kreativních služeb (kreativec)

Poskytovatel kreativních služeb (dále jen „kreativec“) musí mít jednu z níže uvedených právních forem:

 • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolek, nadace či nadační fond, zájmové sdružení právnických osob a ústav,
 • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
 • obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. v. o. s., s. r. o., a. s., k. s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo,
 • fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. disponující IČO,
 • fyzická osoba podnikající na základě jiného než živnostenského zákona (např. autorský zákon č. 121/2000 Sb.,) disponující DIČ
 • právnická osoba, která vznikla na základě mezinárodní dohody.

Kreativcem může být pouze subjekt působící na území České republiky v níže vymezených kulturních a kreativních odvětvích:

 • architektura / interiérový design / design nábytku / světelný design,
 • design služeb,
 • film / video / televize,
 • fotografie,
 • grafický design / branding,
 • herní průmysl,
 • hudba / zvuk,
 • informační a komunikační technologie,
 • kulturní dědictví,
 • marketingové strategie,
 • módní design,
 • on-line marketing,
 • práce s texty,
 • průmyslový a produktový design,
 • řemesla,
 • UX design,
 • webdesign.

a v profesích z oblasti produkce audiovizuálního díla (dále jen „AVD“):

 • scenárista AVD
 • dramaturg AVD
 • kreativní producent AVD, showrunner AVD
 • režisér AVD
 • castingový režisér AVD
 • kameraman AVD
 • výtvarník AVD, architekt filmu AVD
 • kostýmní výtvarník AVD
 • střihač AVD
 • zvukový mistr AVD
 • hudební skladatel AVD
 • vizuální obrazové efekty AVD
 • marketingová strategie AVD
 • fotograf AVD
 • umělecký maskér AVD
 • kolorista (grader) AVD
 • výtvarník (pozadí postav, rekvizit) AVD
 • storybordista AVD
 • layout artist AVD
 • výtvarník modelář AVD
 • animátor AVD
 • grafik AVD
 • motion grafik AVD
 • rigger 3D CGI

Správce portálu (MK) si vyhrazuje právo na vytvoření nových kategorií oborů. Taková změna není považována za změnu podmínek registrace.

Podmínky a pravidla pro bezplatný zápis do Celostátní galerie kreativců

Kreativec se musí přihlásit přes Identitu občana (prostřednictvím Národní identitní autority – NIA – více na: https://www.identitaobcana.cz/Home) a registrovat si profil v Celostátní galerii kreativců na adrese https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu, kde uvede/doloží:

 • jméno a příjmení / název právnické osoby,
 • IČO nebo DIČ,
 • adresa bydliště / sídlo právnické osoby,
 • logo / úvodní fotografii,
 • kontaktní adresa na území ČR, včetně explicitního uvedení kraje, ve kterém působí,
 • kontakt (e-mail, telefon, webové stránky),
 • obor(y) nabízených služeb v rámci vymezených oblastí,
 • nadpis profilu a stručný popis činnosti,
 • minimálně 2, maximálně 5 referencí, tj. uskutečněných (řádně ukončených) realizací svých projektů (může se jednat o studijní práce) týkajících se oboru, v němž bude nabízet služby, v případě více oborů musí doložit u každého z nich minimálně 2, maximálně 5 referencí,
 • doložené realizace projektu / studijní práce obsahují níže uvedená povinná pole:
  • kategorie služby,
  • název projektu / studijní práce,
  • zevrubný popis,
  • uvedení zákazníka (v případě doložení realizace projektu), nebo název školy, kde studijní práce vznikla,
  • dobu poskytnutí služby (v případě doložení realizace projektu) nebo dobu vzniku studijní práce,
  • možnost vložení omezeného množství fotek a případné
  • vložení odkazu na veřejně přístupné webové stránky s video náhledem;

Po splnění výše uvedených podmínek zveřejní MK profil kreativce v Celostátní galerii kreativců. V opačném případě bude MK kreativce informovat o nezveřejnění profilu včetně relevantních důvodů.

Kreativec nemůže být současně žadatelem v dotační výzvě Kreativní vouchery, ani zaměstnancem MK, ani zaměstnancem příspěvkové organizace MK.

Kreativec může v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativy 4.5.6 Kreativní vouchery v období jednoho kalendářního roku poskytnout své služby maximálně třem příjemcům dotace.

V případě, že v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativy 4.5.6 Kreativní vouchery v období kalendářního roku (tj. od 1.1. do 31. 12.) kreativec poskytne své služby třem příjemcům dotace, profil tohoto kreativce bude označen oznamovacím prvkem, že je počet zakázek pro příslušný kalendářní rok vyčerpán.

MK nezaručuje kreativcům, že budou osloveni žadateli ke spolupráci.

Registrace profilu kreativce je platná na dobu neurčitou. V případě změny podmínek bude zaregistrovaný kreativec vyzván správci portálu Celostátní galerie kreativců formou e-mailu k odsouhlasení nových podmínek registrace. V případě, že na tuto výzvu nezareaguje do 14 kalendářních dnů, bude jeho profil deaktivován s možností jej znovu aktivovat za podmínky odsouhlasení nových podmínek registrace. Kreativec má možnost svůj profil kdykoli deaktivovat či smazat.

Správce portálu (MK) má právo zrušit profil kreativce v Celostátní galerii kreativců, případně odstranit informace na tomto profilu uvedené, zejména pokud:

 • kreativec uvede na svém profilu v Celostátní galerii kreativců nepravdivé, neplatné nebo neúplné údaje, nebo
 • MK obdrží opakované důvodné stížnosti na kreativce ze strany žadatelů o kreativní voucher nebo
 • kreativec poruší podmínky registrace v Celostátní galerii kreativců.

Do Celostátní galerie kreativců může jeden subjekt (kreativec) disponující jedinečným IČO nebo DIČ vložit pouze jeden zápis, a to v českém jazyce.

Kreativec souhlasí se zveřejněním prezentace vlastních realizací nebo studijních prací, které budou publikovány v rámci vlastního profilu kreativce.

Vložené údaje v Celostátní galerii kreativců a další informace na webové stránce, na kterou zápis odkazuje, nesmí odporovat platným právním předpisům České republiky, Evropské unie, relevantním mezinárodním právním předpisům a obecně uznávaným etickým a mravním hodnotám a pravidlům.

Správce portálu (MK) si dále vyhrazuje právo na vyžádání doplňujících údajů od kreativce.

Správce portálu (MK) nenese jakoukoli odpovědnost za škody či ušlý zisk vzniklé uvedením údajů v provozované Celostátní galerii kreativců.

Postup pro bezplatný zápis do Celostátní galerie kreativců

Pro registraci a zadávání zápisů do Celostátní galerie kreativců má kreativec k dispozici online uživatelské rozhraní https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu.

Kreativec se v menu Celostátní galerie kreativců výběrem dlaždice Vytvořit profil kreativce registruje prostřednictvím Identity občana. Vybere z nabídky dostupných právních forem, které se vážou k jeho osobě (registrace nepodnikající fyzické osoby není možná). Následně si vyplněním údajů v registračním formuláři vytvoří svůj profil kreativce. Před odesláním žádosti o zveřejnění svého profilu kreativec prohlašuje formou vyplnění zaškrtávacího boxu, že si přečetl Pravidla a podmínky registrace v Celostátní galerii kreativců a že s nimi souhlasí. Kliknutím na dlaždici Požádat o schválení odesílá registrační formulář správci portálu (MK) s žádostí o zveřejnění ve veřejné části Celostátní galerie kreativců.

Správce systému (MK) provede kontrolu obsahu registračního formuláře a v případě, že zápis kreativce vyhovuje podmínkám registrace, zveřejní profil ve veřejné části Celostátní galerie kreativců. O zveřejnění profilu bude kreativec informován e-mailovou zprávou.

Odesláním žádosti o publikaci svého profilu kreativec:

 • čestně prohlašuje, že všechny realizace, které poskytuje a v budoucnu poskytne za účelem prezentace v Celostátní galerii kreativců v souladu se zněním Pravidel a podmínek, jsou výhradně jeho autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a že je vlastníkem všech nutných práv duševního vlastnictví k poskytnutí předmětných realizací a souhlasí se zveřejněním svých realizací v Celostátní galerii kreativců,
 • bere na vědomí nezbytnost zpracování udávaných osobních údajů pro účely plnění povinností správce uložených platnými právními předpisy. Správce: Ministerstvo kultury (MK), Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČO: 00023671. Ministerstvo kultury zpracovává osobní údaje pro účely splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na základě § 5 zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou,
 • souhlasí se zněním Pravidel a podmínek registrace v Celostátní galerii kreativců.

Žadateli o registraci v Celostátní galerii kreativců nebude zřízen profil kreativce, pokud:

 • je v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
 • byl v uplynulých třech letech na majetek žadatele prohlášen konkurs, bylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, případně pokud byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku a proti žadateli je veden výkon rozhodnutí;
 • má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo má nedoplatek na pojistném, na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; ;
 • na něj byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • mu byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • provádí činnost, která je neslučitelná s účelem Celostátní galerie kreativců;
 • je podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a s ohledem na legislativu ČR;
 • je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) a § 4c zákona č. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění;
 • je uveden na Sankčním seznamu, tj. seznamu osob a společností, proti kterým jsou uvaleny mezinárodní sankce.

Ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nelze do Celostátní galerie kreativců registrovat takového kreativce, který je obchodní společností, v níž veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v této obchodní společnosti.

Správce systému Celostátní galerie kreativců, kterým je Ministerstvo kultury ČR, si vyhrazuje právo na obsahovou kontrolu a úpravu konečného znění údajů uvedených kreativcem v rámci registrace do Celostátní galerie kreativců, zejména pak anotace a popisu činnosti kreativce. Správce systému (MK) si dále vyhrazuje právo přeřadit zápis kreativce do jiné, relevantní kategorie oborů, případně právo na vytvoření nových kategorií oborů. Správce systému (MK) si proto vyhrazuje právo na odeslání informací souvisejících se změnami a úpravami provozované Celostátní galerie kreativců na jednotlivé kreativce a na kontakty umístěné v jejich profilech. Kreativec svou registrací souhlasí s právem správce systému (MK) vkládat na profil kreativce v Celostátní galerii kreativců recenze poskytnuté příjemcem dotace v rámci Iniciativy Kreativní vouchery, s nímž daný kreativec předmětnou zakázku realizoval.

Na vytvoření profilu v Celostátní galerii kreativců není právní nárok.

Pro správu svého zápisu kreativec užívá vždy uživatelské rozhraní, do kterého se přihlašuje kliknutím na Přihlásit se/Registrovat. Kreativec může kdykoli provádět změny svého zápisu prostřednictvím funkce Upravit profil. Po vložení nových informací a pro aktivaci deaktivovaného profilu je nutné zažádat správce systému (MK) o schválení profilu (viz popis výše).

Ukončení registrace v Celostátní galerii kreativců

Forma zápisů v Celostátní galerii kreativců podléhá závazným pravidlům uvedeným v tomto dokumentu Pravidla a podmínky registrace v Celostátní galerii kreativců. Jakékoli porušení zde uvedených pravidel může mít za následek editaci či smazání zápisu z databáze Celostátní galerie kreativců.

Zápis lze kdykoli zrušit na základě požadavku kreativce zaslaného správci systému (MK) prostřednictvím uživatelského rozhraní, a to v sekci Můj účet/Správa profilu volbou dlaždice Deaktivovat (dojde k zneviditelnění profilu kreativce ve veřejné části Celostátní galerie kreativců, data v databázi zůstanou) anebo Smazat (dojde ke kompletnímu výmazu z databáze).

Údaje v profilu poskytovatele kreativních služeb (kreativce) uvedeném v Celostátní galerii kreativců MK

Zápis je členěn celkem na 3 sekce. Ve všech sekcích se nacházejí vstupy, které je nutné do zápisu vyplnit.

 1. Základní informace (jméno a příjmení, název, IČO, právní forma, popis, obor činnosti, kontaktní údaje kreativce).
  Název uvádějte v přesném znění dle živnostenského listu nebo obchodního rejstříku. Telefonní číslo je nutné uvádět vždy v mezinárodním formátu, např. +420…
 2. Rozšířené (nepovinné) informace (např. kvalifikace - kvalifikací se rozumí dosažené vzdělání, odborná praxe, významné projekty, výstavy apod.).
 3. Realizované projekty (ukončené a skutečně realizované projekty nebo studijní práce dle výše vymezených pravidel).

Vysvětlivky

 1. Pokud žadatel o registraci do Celostátní galerie kreativců splňuje podmínky bezdlužnosti, je oprávněn podat žádost o registraci. Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.