Pravidla a podmínky registrace v celostátní galerii kreativců

Oficiální Celostátní galerii kreativců provozuje Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“).

Celostátní galerie kreativců je veřejně dostupná a bezplatná online databáze poskytovatelů kreativních služeb otevřená všem kreativním profesionálům (kreativcům) na území ČR, kteří působí v níže vymezených kulturních a kreativních odvětvích. Slouží jako podpůrný nástroj pro dotační výzvu Kreativní vouchery na národní úrovni implementované v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativy 4.5.6 Kreativní vouchery. Celostátní galerie kreativců je součástí projektu širší Komunikační platformy pro oblast kulturních a kreativních odvětví. Slouží ke zprostředkování kontaktu na dodavatele kreativních služeb, primárně pak žadatelům o Kreativní voucher, kteří jsou dle podmínek dotační výzvy Kreativní vouchery povinni navázat spolupráci s poskytovatelem kreativních služeb (kreativcem) registrovaným v Celostátní galerii kreativců.

Celostátní galerie kreativců je umístěná na vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu.

Oprávněný poskytovatel kreativních služeb (kreativec)

Poskytovatel kreativních služeb (kreativec) musí mít jednu z níže uvedených právních forem:

 • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolek, nadace či nadační fond, zájmové sdružení právnických osob a ústav,
 • obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí,
 • obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. v. o. s., s. r. o., a. s., k. s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo,
 • podnikající fyzická osoba s IČO,
 • právnická osoba, která vznikla na základě mezinárodní dohody.

Poskytovatelem kreativních služeb (kreativcem) může být pouze subjekt působící na území České republiky v níže vymezených kulturních a kreativních odvětvích:

 • architektura / interiérový design / design nábytku / světelný design,
 • design služeb,
 • film / video / televize,
 • fotografie,
 • grafický design / branding,
 • herní průmysl,
 • hudba / zvuk,
 • informační a komunikační technologie,
 • kulturní dědictví,
 • marketingové strategie,
 • módní design,
 • on-line marketing,
 • PR
 • práce s texty,
 • průmyslový a produktový design,
 • řemesla,
 • UX design,
 • webdesign.

Podmínky a pravidla pro bezplatný zápis do Celostátní galerie kreativců

Poskytovatel kreativních služeb (kreativec) se musí přihlásit přes Identitu občana (prostřednictvím Národní identitní autority – NIA – více na: https://www.identitaobcana.cz/Home) a registrovat si profil v Celostátní galerii kreativců na adrese vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu, kde uvede/doloží:

 • jméno a příjmení / název právnické osoby,
 • IČO,
 • adresa bydliště / Sídlo právnické osoby,
 • logo / úvodní fotografii,
 • kontaktní adresa na území ČR, včetně explicitního uvedení kraje, ve kterém působí,
 • kontakt (e-mail, telefon, webové stránky),
 • obor(y) působnosti dle podporovaných oblastí,
 • krátký popis činnosti,
 • minimálně 2, maximálně 5 referencí, tj. uskutečněných (řádně ukončených) realizací svých projektů (může se jednat o studijní práce) týkajících se oboru, v němž bude nabízet služby, v případě více oborů musí doložit u každého z nich minimálně 2, maximálně 5 referencí,
 • doložené realizace projektu / studijní práce obsahují níže uvedená povinná pole:
  • kategorie služby,
  • název projektu / studijní práce,
  • zevrubný popis,
  • uvedení zákazníka (v případě doložení realizace projektu), nebo název školy, kde studijní práce vznikla,
  • dobu poskytnutí služby (v případě doložení realizace projektu) nebo dobu vzniku studijní práce,
  • možnost vložení omezeného množství fotek a případné
  • vložení odkazu na veřejně přístupné webové stránky s video náhledem;

Po splnění výše uvedených podmínek zveřejní MK profil poskytovatele kreativních služeb (kreativce) v Celostátní galerii kreativců. V opačném případě bude MK poskytovatele kreativních služeb (kreativce) informovat o nezveřejnění profilu včetně relevantních důvodů

Poskytovatel kreativních služeb (kreativec) nemůže být současně žadatelem v dotační výzvě Kreativní vouchery, ani zaměstnancem MK.

Poskytovatel kreativních služeb (kreativec) může v rámci jedné dotační výzvy Kreativní vouchery poskytnout své služby maximálně třem příjemcům dotace.

V případě, že v rámci jedné dotační výzvy Kreativní vouchery poskytne poskytovatel kreativních služeb (kreativec) své služby třem příjemcům dotace, profil tohoto kreativce bude deaktivován.

MK nezaručuje poskytovatelům kreativních služeb (kreativcům), že budou osloveni žadateli ke spolupráci.

Registrace profilu poskytovatele kreativních služeb (kreativce) je platná vždy pro aktuální ročník dotační výzvy Kreativní vouchery. Poskytovatel kreativních služeb (kreativec) bude vždy bezprostředně před vyhlášením nové dotační výzvy Kreativní vouchery vyzván klientským centrem Celostátní galerie kreativců formou e-mailového dotazu ke sdělení, zda si přeje být v Celostátní galerii kreativců zaregistrován i v následujícím ročníku výzvy. V případě, že na tuto výzvu nezareaguje do 14 kalendářních dnů, bude jeho profil deaktivován.

MK má právo zrušit profil poskytovatele kreativních služeb (kreativce) v Celostátní galerii kreativců, případně odstranit informace na tomto profilu uvedené, zejména pokud:

 • poskytovatel kreativních služeb (kreativec) uvede na svém profilu v Celostátní galerii kreativců nepravdivé, neplatné nebo neúplné údaje, nebo
 • MK obdrží opakované důvodné stížnosti na poskytovatele kreativních služeb (kreativce) ze strany žadatelů o Kreativní voucher, nebo

Do Celostátní galerie kreativců může jeden subjekt (poskytovatel kreativních služeb - kreativec) vložit pouze jeden zápis, a to v českém jazyce.

Poskytovatel kreativních služeb (kreativec) souhlasí se zveřejněním prezentace vlastních realizací nebo studijních prací, které budou publikovány v rámci vlastního profilu poskytovatele kreativních služeb (kreativce).

Vložené údaje v Celostátní galerii kreativců a další informace na webové stránce, na kterou zápis odkazuje, nesmí odporovat platným právním předpisům České republiky, Evropské unie, relevantním mezinárodním právním předpisům a obecně uznávaným etickým a mravním hodnotám a pravidlům.

MK nenese jakoukoli odpovědnost za škody či ušlý zisk vzniklé uvedením údajů v provozované Celostátní galerii kreativců.

Postup pro bezplatný zápis do Celostátní galerie kreativců

Pro registraci a zadávání zápisů do Celostátní galerie kreativců má poskytovatel kreativních služeb (kreativec) k dispozici online klientské rozhraní vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu.

Poskytovatel kreativních služeb (kreativec) se v menu Celostátní galerie kreativců výběrem dlaždice Vytvořit profil kreativce registruje prostřednictvím Identity občana. Vybere z nabídky dostupných profilů právních forem, které se vážou k jeho osobě (registrace nepodnikající fyzické osoby není možná). Následně si vyplněním údajů v registračním formuláři vytvoří svůj profil kreativce. Před odesláním žádosti o publikaci svého profilu poskytovatel kreativních služeb (kreativec) prohlašuje formou vyplnění zaškrtávacího boxu, že si přečetl Pravidla a podmínky registrace v Celostátní galerii kreativců a že s nimi souhlasí. Odkliknutím dlaždice Požádat o schválení odesílá formulář klientskému centru s žádostí o publikaci ve veřejné části Celostátní galerie kreativců

Klientské centrum provede kontrolu a v případě, že zápis poskytovatele kreativních služeb (kreativce) vyhovuje podmínkám registrace, publikuje profil ve veřejné části Celostátní galerie kreativců. O zveřejnění profilu bude poskytovatel kreativních služeb (kreativec) informován e-mailovou zprávou.

Odesláním žádosti o publikaci svého profilu poskytovatel kreativních služeb (kreativec):

 • čestně prohlašuje, že všechny realizace, které poskytuje a v budoucnu poskytne za účelem prezentace v Celostátní galerii kreativců MK v souladu se zněním Pravidel a podmínek, jsou výhradně jeho autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a že je vlastníkem všech nutných práv duševního vlastnictví k poskytnutí předmětných realizací a souhlasí se zveřejněním svých realizací v Celostátní galerii kreativců,
 • bere na vědomí nezbytnost zpracování udávaných osobních údajů pro účely plnění povinností správce uložených platnými právními předpisy. Správce: Ministerstvo kultury (MK), Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČO: 00023671. Ministerstvo kultury zpracovává osobní údaje pro účely splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na základě § 5 zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou.
 • souhlasí se zněním Pravidel a podmínek registrace v Celostátní galerii kreativců.

Žadateli o registraci v Celostátní galerii kreativců nebude zřízen profil poskytovatele kreativních služeb (kreativce), pokud:

 • je v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
 • byl v uplynulých třech letech na majetek žadatele prohlášen konkurs, bylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, případně pokud byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku a proti žadateli je veden výkon rozhodnutí;
 • má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo má nedoplatek na pojistném, na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ;
 • na něj byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • mu byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • provádí činnost, která je neslučitelná s účelem Celostátní galerie kreativců;
 • je podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a s ohledem na legislativu ČR;
 • je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) a § 4c zákona č. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění;
 • je uveden na Sankčním seznamu, tj. seznamu osob a společností, proti kterým jsou uvaleny mezinárodní sankce.

Ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nelze do Celostátní galerie kreativců registrovat takového poskytovatele kreativních služeb (kreativce), který je obchodní společností, v níž veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v této obchodní společnosti.

Klientské centrum pro podporu online Celostátní galerie kreativců tvořené pracovníky MK si vyhrazuje právo na obsahovou kontrolu a úpravu konečného znění údajů uvedených poskytovatelem kreativních služeb (kreativcem) v rámci registrace do Celostátní galerie kreativců, zejména pak anotace a popisu činnosti kreativce. Klientské centrum si dále vyhrazuje právo přeřadit zápis poskytovatele kreativních služeb (kreativce) do jiné, relevantní kategorie oborů, případně právo na vytvoření nových kategorií oborů. Klientské centrum si proto vyhrazuje právo na odeslání informací souvisejících se změnami a úpravami provozované online Celostátní galerie kreativců na jednotlivé poskytovatele kreativních služeb (kreativce) a na kontakty umístěné v jejich profilech. Poskytovatel kreativních služeb (kreativec svou registrací souhlasí s právem klientského centra vkládat na profil kreativce v Celostátní galerii kreativců recenze poskytnuté příjemcem dotace v rámci dotační výzvy Kreativní vouchery, s nímž daný kreativec předmětnou zakázku realizoval.

Na vytvoření profilu v Celostátní galerii kreativců není právní nárok.

Pro správu svého zápisu kreativec užívá vždy klientské rozhraní, do kterého se přihlašuje kliknutím na Přihlásit se/Registrovat. Kreativec může kdykoli provádět změny svého zápisu prostřednictvím funkce Upravit profil. Po vložení nových informací a pro aktivaci deaktivovaného profilu je nutné zažádat klientské centrum o publikaci (viz popis výše).

Ukončení registrace v online Celostátní galerii kreativců MK

Forma zápisů v Celostátní galerii kreativců podléhá závazným pravidlům uvedeným v dokumentu Pravidla a podmínky registrace v Celostátní galerii kreativců. Jakékoli porušení zde uvedených pravidel může mít za následek editaci či smazání zápisu z databáze Celostátní galerie kreativců.

Zápis lze kdykoli zrušit na základě požadavku poskytovatele kreativních služeb (kreativce) zaslaného na klientské centrum prostřednictvím klientského rozhraní.

Údaje v profilu poskytovatele kreativních služeb (kreativce) uvedeném v Celostátní galerii kreativců MK

Zápis je členěn celkem na 3 sekce. Ve všech sekcích se nacházejí vstupy, které je nutné do zápisu vyplnit.

 1. Základní informace (jméno a příjmení, název, IČ, právní forma, popis, obor činnosti, kontaktní údaje kreativce).
  Název uvádějte v přesném znění dle živnostenského listu nebo obchodního rejstříku. Telefonní číslo je nutné uvádět vždy v mezinárodním formátu, např. +420…
 2. Rozšířené (nepovinné) informace (např. kvalifikace - kvalifikací se rozumí dosažené vzdělání, odborná praxe, významné projekty, výstavy apod.).
 3. Realizované projekty (ukončené a skutečně realizované projekty nebo studijní práce dle výše vymezených pravidel).

Vysvětlivky

 1. Pokud žadatel o registraci do Celostátní galerie kreativců splňuje podmínky bezdlužnosti, je oprávněn podat žádost o registraci. Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.