Návody

Přečtěte si, jak postupovat při registraci v Celostátní galerii kreativců a podání žádosti o kreativní voucher.

Jak se mohu registrovat jako kreativec

Ve čtyřech jednoduchých krocích

 1. Registrujte se

  Registrujte se do Celostátní galerie kreativců pomocí Identity občana.
  víceinformací o Identitě občana na:
  https://www.identitaobcana.cz/Home

 2. Vytvořte profil kreativce

  Zájemci o kreativní voucher (malé a střední podniky) si z Celostátní galerie kreativců vyberou kreativce vhodného pro realizaci svého projektového záměru a naváží s ním spolupráci.

 3. Zařazení do Celostátní galerie kreativců

  Po splnění všech podmínek budete zařazeni do Celostátní galerie kreativců.

 4. Spolupracujte na realizaci projektu

  S nabídkami Vás osloví zástupci malých a středních podniků, s nimiž připravíte návrh spolupráce. Malý/střední podnik následně podá žádost o kreativní voucher.

Jak fungují Kreativní vouchery

Ve třech jednoduchých krocích

 1. Vyberte si kreativce

  Vyberte si vhodného kreativce z Celostátní galerie kreativců, s nímž chcete navázat spolupráci.

 2. Zažádejte o Voucher

  Podejte žádost o Kreativní voucher v dotačním portálu Ministerstva kultury.

 3. Realizujte projekt

  V případě schválení žádosti o kreativní voucher Ministerstvem kultury realizujte projekt dle schváleného projektového záměru.

Podmínky pro získání Kreativního voucheru

Seznamte se s podmínkami pro získání kreativního voucheru. Více informací, např. seznam povinných příloh žádosti, je uvedeno v textu dotační výzvy Kreativní vouchery II dostupné na: https://mk.gov.cz/vyzva-0461-2024-kreativni-vouchery-ii-2024.

 • Oprávněný žadatel – malý a střední podnik (posuzuje se, jestli vykonává hospodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, zároveň se posuzuje i nezávislost, partnerství a propojenost podniku).
 • Výše voucheru – voucher může pokrýt max. 85 % z celkových způsobilých nákladů na projekt bez DPH, min. výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH, max. výše podpory 150 000 Kč bez DPH, tzn. že alespoň 15 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena projektu vyšší než 176 470 Kč bez DPH). Minimální celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služby tedy musí být ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH, max. výše projektu není stanovena.
 • Forma podpory – ex post, tzn. následné proplacení výdajů, kdy příjemce předkládá žádost o proplacení až po dokončení realizace projektových aktivit spolu s doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.
 • Režim podpory – de minimis, tj. výše poskytnuté podpory nesmí u žadatele za tři po sobě jdoucí účetní období překročit částku 200.000 EUR. Pokud by poskytnutím dotace u žadatele došlo k překročení limitní částky de minimis, dotace nebude poskytnuta, resp. bude navržena maximálně do výše limitu de minimis.
 • Žadatel je oprávněn podat max. 1 žádost v jedné výzvě Kreativní vouchery II.
 • Žadatel nemůže být současně kreativcem (poskytovatelem služeb). Žadatel a kreativec (poskytovatel služeb) nemohou být vzájemně ve střetu zájmů.
 • Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů byla stanovena geografická a finanční vyváženost podle procentuálního váženého průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji. V případě, že v některém z krajů nebude vyčerpána alokovaná částka, bude o zbývající částku navýšena alokace v jiných krajích dle absorpční kapacity.