Návody

Přečtěte si, jak postupovat při registraci v Celostátní galerii kreativců a podání žádosti o kreativní voucher.

Jak se mohu registrovat jako kreativec

Ve čtyřech jednoduchých krocích

 1. Registrujte se

  Registrujte se do Celostátní galerie kreativců pomocí Identity občana.
  víceinformací o Identitě občana na:
  https://www.identitaobcana.cz/Home

 2. Vytvořte profil kreativce

  Zájemci o kreativní voucher (malé a střední podniky) si z Celostátní galerie kreativců vyberou kreativce vhodného pro realizaci svého projektového záměru a naváží s ním spolupráci.

 3. Zařazení do Celostátní galerie kreativců

  Po splnění všech podmínek budete zařazeni do Celostátní galerie kreativců.

 4. Spolupracujte na realizaci projektu

  S nabídkami Vás osloví zástupci malých a středních podniků, s nimiž připravíte návrh spolupráce. Malý/střední podnik následně podá žádost o kreativní voucher.

Jak fungují Kreativní vouchery

Ve třech jednoduchých krocích

 1. Vyberte si kreativce

  Vyberte si vhodného kreativce z Celostátní galerie kreativců, s nímž chcete navázat spolupráci.

 2. Zažádejte o Voucher

  Podejte žádost o Kreativní voucher v dotačním portálu Ministerstva kultury.

 3. Realizujte projekt

  V případě schválení žádosti o kreativní voucher Ministerstvem kultury realizujte projekt dle schváleného projektového záměru.

Podmínky pro získání Kreativního voucheru

Seznamte se se základními podmínkami pro získání kreativního voucheru. Více informací, např. seznam povinných příloh žádosti, je uvedeno v textu dotační výzvy Kreativní vouchery dostupné na: https://www.mkcr.cz/kreativni-vouchery-cs-2918.

 • Oprávněný žadatel - malý a střední podnik (posuzuje se, jestli vykonává hospodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, zároveň se posuzuje i nezávislost, partnerství a propojenost podniku).
 • Výše voucheru - voucher může pokrýt max. 85 % z celkové hodnoty zakázky bez DPH, min. výše voucheru může být 50.000 Kč bez DPH, max. výše voucheru 200.000 Kč bez DPH, tzn. že alespoň 15 % z celkové ceny zakázky bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena zakázky vyšší než 235.294 Kč), min. celková hodnota zakázky mezi žadatelem a poskytovatelem služeb tedy musí být ve výši alespoň 58.824 Kč bez DPH, max. výše zakázky není stanovena.
 • Forma podpory - ex post, tzn. následné proplácení výdajů, kdy příjemce předkládá žádost o proplacení až po dokončení realizace projektových aktivit se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.
 • Režim podpory - de minimis, tj. výše poskytnuté podpory nesmí u žadatele za tři po sobě jdoucí účetní období překročit částku 200.000 EUR. Pokud by poskytnutím dotace u žadatele došlo k překročení limitní částky de minimis, dotace nebude poskytnuta, resp. bude navržena maximálně do výše limitu de minimis.
 • Žadatel je oprávněn podat max. 1 žádost v jedné výzvě Kreativní vouchery.
 • Žadatel nemůže být současně kreativcem (poskytovatelem služeb). Žadatel a kreativec (poskytovatel služeb) nemohou být vzájemně ve střetu zájmů.
 • Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů byla stanovena geografická a finanční vyváženost podle procentuálního váženého průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji. Pro každý kraj ČR byla vyhlášena samostatná výzva. Žadatel o kreativní voucher si zvolí výzvu na základě svého sídla či zapsané provozovny.